Zarejestruj się
do kasy suma: 0,00 zł

Sprzedaż na platformie B2B dostępna jest jedynie dla zweryfikowanych partnerów. Prosimy, zarejestruj konto, aby móc korzystać z naszej platformy.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego blue shadow


SPIS TREŚCI
§ 1. Definicje
§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3. Wymogi techniczne
§ 4. Utworzenie Konta
§ 5. Zakupy w Sklepie
§ 6. Realizacja Zamówienia
§ 7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
§ 8. Wymiana Produktu
§ 9. Reklamacje
§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 11. Dane osobowe
§ 12. Zmiana Regulaminu
§ 13. Postanowienia końcowe

§ 1. DEFINICJE

1. Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
2. Klient - Użytkownik lub Kupujący;
3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
4. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5. Konto - panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Produktów;
6. Kupujący - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
7. Polityka prywatności - dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę;
8. Produkt - produkt odzieżowy dostępny w Sklepie, który może nabyć Kupujący;
9. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
10. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
11. Regulamin - niniejszy regulamin;
12. Sklep - hurtownia internetowa Blue Shadow działający pod adresem internetowym: www.b2b.blueshadow.pl;
13. Sprzedawca - ROSAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (adres siedziby: ul. Ks. Świerzego 8, 43-100 Tychy), wpisana w rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000297347, posiadającą NIP: 9691474135, numer REGON: 24054734000000, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych);
14. Umowa - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi Konta;
15. Umowa o świadczenie Usługi Konta - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest nieodpłatne utworzenie i utrzymywanie Konta przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika przez czas nieoznaczony;
16. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest sprzedaż Kupującemu wybranego przez niego Produktu dostępnego w Sklepie;
17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
19. Użytkownik - osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
20. Zamówienie - oświadczenie Kupującego skierowane do Sprzedawcy, które określa liczbę i rodzaj Produktów, które chce nabyć Kupujący.

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: C.H. Ptak, hala S, box 87, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów.
2. Adres poczty elektronicznej: [email protected].
3. Telefon: +48 42 212 77 77.

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu (hurtowni) niezbędne jest:
a) urządzenie z dostępem do Internetu
b) przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
2. Do złożenia Zamówienia w Sklepie oraz utworzenia Konta, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej.
3. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
4. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
5. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 4 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. UTWORZENIE KONTA

1. Utworzenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Użytkownika.
2. Konto daje Użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu utworzenia Konta, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) kliknąć w zakładkę „zaloguj się”, a następnie „zarejestruj się”;
c) w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane obowiązkowe:
- dane teleadresowe
- NIP firmy
- adres poczty elektronicznej,

- stworzone hasło do Konta,
albo skorzystać z uwierzytelnienia za pomocą konta Google lub w profilu w serwisie Facebook;
d) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
e) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
f) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą SMS/MMS;

g) kliknąć opcję „zarejestruj się”.
4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po weryfikacji przez pracownika hurtowni udostępnionych w formularzu danych oraz aktywacji konta.
5. Kliknięcie opcji „utwórz konto” jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usługi Konta.
6. Po utworzeniu Konta, Użytkownik może uzupełnić zapisane na nim dane obowiązkowe o imię i nazwisko.
7. Użytkownik może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie Sprzedawcy pod adres wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu oświadczenia o rezygnacji z Konta. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
8. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Konta w sposób sprzeczny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu lub dobrymi obyczajami, a także dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, Sprzedawca może zablokować Konto, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego Umowy o świadczenie Usługi Konta z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni. Po upływie okresu wypowiedzenia wskazanego w zdaniu poprzedzającym, Konto jest trwale usuwane.
9. Zablokowanie lub usunięcie Konta nie wpływa na wykonanie Umów sprzedaży zawartych przez Użytkownika przed zablokowaniem lub usunięciem Konta.

§ 5. ZAKUPY W HURTOWNI

1. Ceny Produktów widoczne w Sklepie są cenami netto za Produkt, nie zawierającymi podatek VAT.
2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę Zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za Produkt, podatek VAT oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy Produktu.
3. Kupujący może nabywać Produkty tylko i wyłącznie po utworzeniu Konta oraz jego aktywacji przez pracownika hurtowni. W przypadku utworzenia Konta, Kupujący powinien zalogować się na nie przed rozpoczęciem zakupów.
4. W celu nabycia Produktu, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
a) wejść na stronę internetową Sklepu;
b) zalogować się na swoje konto;

c) wejść w zakładkę wybranego Produktu i kliknąć opcję „do koszyka”;
d) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „zamawiam”;
e) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
- imię,
- nazwisko,
- numer telefonu,
- adres poczty elektronicznej,
- adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
- sposób dostawy,
- sposób płatności,
- firmę i NIP;
e) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
f) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej;
g) opcjonalnie - zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych o informacje o nowościach, promocjach i wydarzeniach, przesyłanych za pomocą SMS/MMS;

h) kliknąć opcję „potwierdzam zakup”.
W związku z dynamicznie zmieniającymi się stanami magazynowymi, po każdym złożeniu zamówienia Dział Realizacji Zamówień i Dostaw kontaktuje się telefonicznie, aby potwierdzić dostępność produktów i wprowadzić ewentualne zmiany w zamówieniu.

5. Kupujący może wybrać jeden z następujących sposobów dostarczenia Produktu:
a) przesyłka kurierska;
b) odbiór osobisty w hurtowni.
6. Płatności za Produkt, Kupujący może dokonać:
a) gotówką przy odbiorze w hurtowni
b) gotówką przy odbiorze Produktu, w momencie dostarczenia go Kupującemu przez firmę kurierską.
7. Kliknięcie przez Kupującego opcji „potwierdzam zakup” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu Produktów objętych Zamówieniem.
8. Po złożeniu Zamówienia, pracownik hurtowni potwierdzi zamówienie telefonicznie.
9. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub telefonicznie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nie dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
10. W przypadku przekazania Zamówienia do realizacji, Sprzedawca zawiadamia o tym Kupującego za pomocą wiadomości przesłanej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. W momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, między Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Produktu bez wad.
2. Termin realizacji zamówienia wynosi 1-2 dni robocze dla Polski. Dla pozostałych krajów czas realizacji zamówienia zależy od rodzaju przesyłki.
3. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.
4. Produkt dostarczany jest pod adresy położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajach.
5. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu nabyty Produkt w stanie wolnym od wad.

§ 7. WYMIANY / ZWROTY / REKLAMACJE

1. Wymiana towaru jest możliwa w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakupu.
2. Wymiany można dokonać osobiście w hurtowni lub poprzez odesłanie paczki na adres punktu hurtowego, w którym dokonano zakupu.
3. Koszty przesyłki ponosi klient.
4. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
5. Zasady wymiany towaru:
a) podstawą do wymiany jest W-Z ka lub faktura,
b) wymieniany produkt nie może posiadać żadnych śladów użytkowania, zniszczeń, pognieceń i powinien posiadać oryginalną metkę,
c) wartość nowo wybranego produktu(ów) nie może być mniejsza niż wartość zakupu zwracanego towaru,
d) istnieje możliwość wymiany produktu na ten sam produkt (wybierając inny kolor lub rozmiar) jak również na zupełnie inny asortyment,
e) towar sprzedawany w pakietach (np. dwu-pak, trój-pak, pięcio-pak, itp.), podlega wymianie tylko i wyłącznie w pakiecie (cała rozmiarówka – towar nie może być rozdzielany, nie jest możliwy zwrot poszczególnych rozmiarów towaru),
f) kolekcja / oferta limitowana i/lub oznaczona specjalną metką nie podlega wymianie ze względu na ograniczone ilości w produkcji oraz krótki okres sprzedaży,
g) kurtki, płaszcze i kolekcja karnawałowa podlegają wymianie tylko i wyłącznie w obrębie danej grupy towarowej, tj. kurtki na kurtki itd.,
h) kolekcja Wiosna-Lato podlega wymianie do 15 lipca, kolekcja Jesień-Zima do 15 stycznia,
i) nie ma możliwości wymiany kolekcji Jesień-Zima na kolekcję Wiosna-Lato i na odwrót,
j) produkty przecenione nie podlegają wymianie,
k) każdą reklamację prosimy uzgodnić z hurtownią telefonicznie.


§ 8. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
a) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
b) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
c) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów sprzedaży zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może poprzez usunięcie Konta wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną zgodnie ze zmienionymi postanowieniami Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi Konta przez Użytkownika następuje w sposób wskazany w § 4 ust. 7 Regulaminu.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, sądem miejscowo właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 20 stycznia 2021 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl